Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 29

Andragogika a edukace v ošetřovatelství. Studijní opora pro kombinované studium.

Andragogika a edukace v ošetřovatelství. Studijní opora pro kombinované studium.

 Text poskytuje studijní oporu ve výuce předmětu Andragogika a edukace v ošetřovatelství. Objasňuje ukotvení andragogiky a edukace v systému pedagogických věd a seznamuje čtenáře se základními principy vzdělávání dospělých, základy didaktiky a edukace nejen pacientů, ale i ošetřovatelského personálu. Příspěvek se také zabývá specifiky edukačního působení u vybraných skupin pacientů (senioři, cizinci...).

 
autor: Jana Horová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 1038x | publikováno: 17.4.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Ekonomika laboratoří I.

Ekonomika laboratoří I.

Skripta cílí na zprostředkování takových informací, které zajistí studentům základní orientaci v problematice řízení laboratoře, seznámí je se základními principy účetnicví, druhy majetku, se zásobováním a inventarizací majetku, v praktické rovině získají studenti informace o odepisování majetku, výpočtu mzdy či úrokování. Studenti získají konkrétní znalosti v oblasti ekonomiky konkrétní účetní jednotky.

 
autor: Alena Lochmannová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 1156x | publikováno: 15.10.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Fyzikální a technické základy elektrokardiografie

Fyzikální a technické základy elektrokardiografie

Materiál je zaměřený na fyzikální a technické základy elektrografie pro studenty prvních ročníků zdravotnických a lékařských fakult. Zabývá se stručným zopakováním principů měření napětí, popisuje převodní systém srdeční a jeho elektrické projevy. Následují text se zabývá podstatou snímání EKG a přístroji k tomu určenými, popisem srdečních svodů a EKG křivky. V závěru je pak zmíněna elektrická osa srdeční a její stanovení.

 
autor: Lukáš Bolek, a tým pracovníků Ústavu biofyziky LF v Plzni | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 632x | publikováno: 24.2.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Ekonomika laboratoří II.

V rámci těchto skript získá student znalosti a vědomosti, které mu umožní základní orientaci v problematice daní, seznámí se se základními principy jednotlivých daní, jejich legislativním vymezením, podstatou i základními postupy při jejich výpočtu. To vše ve zkrácené a zjednodušené podobě pro potřeby studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.
Tato skripta slouží jako podpůrný studijní materiál k předmětu Ekonomika laboratoří II. Vedle teoretických informací obsahují též řadu modelových příkladů, které budou řešeny v rámci výuky.

 
autor: Alena Lochmannová | obor: Ostatní | zobrazeno: 186x | publikováno: 30.10.2020 | poslední úpravy: 30.10.2020

Zásady aplikace kontaktní elektroterapie

Zásady aplikace kontaktní elektroterapie

 Cílem tohoto studijního materiálu je usnadnění volby a aplikace kontaktní elektroterapie vzhledem k požadovanému účinku. Praktickými příklady a návody, které jsme zakomponovali do teorie popsané významnými autory, reagujeme na potřebu zvýšení praktických zkušeností studentů v práci s kontaktní elektroterapií. 

 
autor: Lukáš Ryba | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 854x | publikováno: 10.9.2018 | poslední úpravy: 6.5.2020 | Creative Commons License

Epitelová tkáň

Epitelová tkáň

 Vážení studenti, do rukou se Vám dostalo nově vzniklé výukové dílo, jehož obsahem jsou základy o epitelové tkáni. Dílo je doplněné o barevně zpracovaná schémata a mikrofotografie. Tato příručka vznikla jako pracovní sešit pro výuku zdravotních laborantů na Západočeské univerzitě v Plzni. Schémata jsou kreslena velice zjednodušenou formou a zpracována rukou, jsou tedy snadno reprodukovatelná. Věřím, že Vám bude příručka ve studiu nápomocná.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 1028x | publikováno: 2.12.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Senzorická integrace pro ergoterapeuty 2

 Senzorická integrace je koncept, který vyvinula Jean Ayres v roce 1968 a který vysvětluje vztah mezi zpracováním smyslových podnětů a chováním. Senzorická (smyslová) integrace je schopnost zpracovat smyslové informace za účelem jejich využití. Jde o schopnost centrálního nervového systému zpracovat senzorické informace – vestibulární, proprioceptivní, hmatové, sluchové a zrakové, aby se vytvořila adaptivní reakce na prostředí.

 
autor: Ilona Zahradnická | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 295x | publikováno: 10.2.2021 | poslední úpravy: 26.8.2021

Kognitivní rehabilitace u klientů po poškození mozku z pohledu ergoterapie

Kognitivní rehabilitace u klientů  po poškození mozku z pohledu ergoterapie

Poškození mozku zanechává dlouhodobé nebo trvalé následky. Výzkum posledních desetiletí ukázal nutnost spojení senzomotorické rehabilitace s rehabilitací kognitivní. Poznatky o neuroplasticitě změnily pohled na terapii senzomotorických a kognitivních funkcí. Kognitivní rehabilitace je důležitou součástí komplexní rehabilitační péče, pomáhá znovuzařazení do běžného života a k obnově schopností snížených onemocněním. Ergoterapie pracuje s poruchami kognitivních funkcí nejčastěji v kontextu provádění všedních denních aktivit.

 
autor: Ilona Zahradnická | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 974x | publikováno: 2.3.2017 | poslední úpravy: 2.3.2017 | Creative Commons License

Význam ergoterapie v prevenci pádů seniorů v domácím prostředí

Význam ergoterapie v prevenci pádů seniorů v domácím prostředí

Významné úkoly v prevenci pádů plní ergoterapie. V rámci ergoterapie jsou zajišťována preventivní opatření ve smyslu snížení rizik pádů v domácnostech na základě znalostí epidemiologie pádů, příčin pádů, komplikací a možností prevence. Preventivní opatření však nespočívají v omezení seniora v mobilitě, ale ve vytvoření bezpečného prostředí bez bariér.

 
autor: Ilona Zahradnická | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 1055x | publikováno: 7.3.2017 | poslední úpravy: 7.3.2017 | Creative Commons License

Péče o muslimského pacienta v Evropě – hlavní problematika

Péče o muslimského pacienta v Evropě – hlavní problematika

Přednáška má sloužit k orientaci lékařů a nelékařům zdravotnických profesí, aby nedocházelo při péči o muslimského pacienta k nedorozuměním, urážce jeho náboženského cítění či dokonce k právním postihům zdravotníka.
Předpisy jsou striktní a provázejí muslima po celý život. Velmi důležitým faktorem při poskytování zdravotnické péče je přístup zdravotníka k pacientovi, navázání vztahu vzájemné důvěry a tolerance.

 
autor: Marcel Hájek | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 864x | publikováno: 17.4.2018 | poslední úpravy: 17.4.2018 | Creative Commons License

Treatment of muslim patients in Europe

Treatment of muslim patients in Europe

 The purpose of the lecture is to help doctors and nursing staff to understand Muslim patients, to avoid offending their religious beliefs and to avoid legal disputes with the medical staff.
Some customs and practices are strict and many Muslims follow them all of their lives. A positive approach of the medical staff and a relationship built on mutual trust and tolerance are key factors while providing medical care.

 
autor: Marcel Hájek | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 884x | publikováno: 27.2.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Experimental surgery II.

Experimental surgery II.

The importance of experimental work for current medical practice. Experiments on Cell Cultures. Experiments on Animals. Management of animal experimentation - ethical aspects of animal experiments. Historical Development, The Rule of the Three R.                     

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 432x | publikováno: 21.12.2018 | poslední úpravy: 28.5.2020 | Creative Commons License

Experimental surgery I.

Experimental surgery I.

 The history of the use of experimental and laboratory animals: Ancient Cultures, Egypt and the Hebrew Civilisation, ancient Greece. The Deterioration of Mediaeval Medicine. The Renaissance of Medicine, the Medicine of the Renaissance. The Birth of Experiment. The Establishment of Modern Scientific Approaches.

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 1068x | publikováno: 28.8.2018 | poslední úpravy: 28.5.2020 | Creative Commons License

Experimental surgery III.

Experimental surgery III.

Legal standards relating to the protection of experimental animals. Introduction to biology ane breeding of experimental and laboratory animals. Basic Needs of Laboratory Animals. Systems of Breeding Experimental Animals. Genetic Characteristics of Experimental Animals. Characteristics of Well-Known Experimentally Used Species.

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 376x | publikováno: 23.4.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Experimental surgery IV.

Experimental surgery IV.

Anesthesia of experimental animals. Drug administration, anesthesia care, preoperative preparation. Introduction, basic Anesthetic Methods and Techniques, types of anesthesia care and possibilities of their induction. Methods of drug administration.                  

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 295x | publikováno: 30.4.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Experimental surgery V.

Experimental surgery V.

 Basic Overview of Agents for Anesthesia in Laboratory Animals, Anesthetics - Thiopental, Propofol, Ketamine, Volatile anesthetics, Benzodiazepines, Antipsychotics. Analgesics - Opioid analgesics, Fentanyl and Long-acting analgesics, Non-opioid analgesics. Basic Preparation of Laboratory Animals for Anesthesia.

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 447x | publikováno: 26.7.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Experimental surgery VI.

Experimental surgery VI.

 Monitoring and support of vital functions during anesthesia of laboratory animals. Basic Clinical Monitoring of Animal under Anesthesia. Monitoring of ventilation and oxygenation. Monitoring of cardiovascular system. Values of Basic Vital Functions in Different Animal Species. Ventilatory Support and Monitoring of Pulmonary Function.

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 409x | publikováno: 26.7.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Experimental surgery VII.

Experimental surgery VII.

 Extended Monitoring of Hemodynamics and Perfusion of Individual Organs - Thermodilution principle, Ultrasonographic approach, Pulse waveform analysis. Laboratory Methods. Experimental Methods. Monitoring of tissue oxygen. Monitoring of microcirculation.                 

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 350x | publikováno: 26.7.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Experimental surgery VIII.

Experimental surgery VIII.

 Anesthesia, analgesia, postooperative care. Anesthesia of Small Laboratory Animals. General advantages and disadvantages of using small animals in laboratory experiments. Anesthetic procedures in small animals. Anesthesia of Large Laboratory Animals. Basic procedure and induction of anesthesia. Intensive care in animal experiments.

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 386x | publikováno: 26.7.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Experimental surgery IX.

Experimental surgery IX.

 Analgesia, Pain and its manifestation in experimental animals. Drugs used for pain relief - Regional techniques, Opioid analgesics, Non-opioid analgesics. Postoperative Care. Euthanasia - Basic ethical principles, Applicable methods (Chemical methods, Mechanical methods).        

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 370x | publikováno: 30.10.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Experimetal surgery X.

Experimetal surgery X.

Basic rules of surgical work. Asepsis and antisepsis. Surgical hand Scrubbing. Preparation of the Surgical Field. Dressing into Surgical Gown and Glowes. Drapping of the Surgical Field.                                       

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 584x | publikováno: 28.1.2020 | poslední úpravy: 28.5.2020 | Creative Commons License

Experimetal surgery XII.

Experimetal surgery XII.

 1 Preparation for Surgery and the Arrangement of the Operating Theatre. Hemostasis. Preparation. The Technique of Knotting. The Technique of Sewing an Anastomosis. Drainage.                                                                  

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 421x | publikováno: 28.1.2020 | poslední úpravy: 28.5.2020 | Creative Commons License

Experimetal surgery XI.

Experimetal surgery XI.

  In the previous presentation the terms disinfection and sterile material were used. Now their meaning will be explained. Disinfection, Sterilization, Physical sterilization with dry heat, Physical sterilization with wet heat, Physical sterilization with radiation, Sterilization with gas (plasma), Chemical sterilization

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 372x | publikováno: 28.1.2020 | poslední úpravy: 19.6.2020 | Creative Commons License

Experimetal surgery XIII.

Experimetal surgery XIII.

 Surgery starts with a skin incision. The incision should always be placed in the direction of the grain of the skin. The correct localisation of the wound is also important for the experimental animal because the surrounding tissues are damaged less. The names of the approaches are derived from the approached cavities, for example, craniotomy, thoracotomy and laparotomy.

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 418x | publikováno: 28.1.2020 | poslední úpravy: 28.5.2020 | Creative Commons License

Experimetal surgery XIV.

Experimetal surgery XIV.

 Postoperative care in experimental surgery is limited by the environment in which the animals are held. Basic postoperative care includes maintaining the airway patency by leaving the tracheal tube in until complete recovery from the anesthesia, and it also comprises analgesia, which leads to early mobilisation of the animal.

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 412x | publikováno: 27.4.2020 | poslední úpravy: 28.5.2020 | Creative Commons License

Experimetal surgery XV.

Experimetal surgery XV.

 The Effect of Cytokines and Growth Factors on the Regeneration of the Liver, Embolisation of the Portal Vein Branch, The Methods of the Experimental Study of the Ligation of the Right Branch of the Portal Vein, The Results of the Study, Conclusions of the Study.                                             

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 307x | publikováno: 27.4.2020 | poslední úpravy: 28.5.2020 | Creative Commons License

Experimetal surgery XVI.

Experimetal surgery XVI.

 Early application monoclonal of the antibody against the transforming growth factor beta-1 before extensive resection surgery of the liver - experiment on a large animal. The Phase Before the Resection. The Resection Phase and the Postsurgical Period. Termination of the Experiment. Statistical Analysis. Protocol for the Experimental Model of the Regeneration of the Liver Parenchyma - Biological Therapy-the Inhibition of TGFβ-1.

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 423x | publikováno: 27.4.2020 | poslední úpravy: 19.6.2020 | Creative Commons License

Experimetal surgery XVII.

Experimetal surgery XVII.

 Experimental model of liver regeneration in a toxically damaged liver parenchyma, experiment on a domestic pig. The Metabolism of Amino Acids, Carbohydrates and Lipids in the Liver. Steatohepatitis. Alcoholic Steatohepatitis ASH. Non-Alcoholic Steatohepatitis - NASH. Chemotherapy-Associated Steatohepatitis - CASH. Transforming Growth Factor Beta (TGF-β).

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 387x | publikováno: 27.4.2020 | poslední úpravy: 28.5.2020 | Creative Commons License

Experimetal surgery XVIII.

Experimetal surgery XVIII.

 Experimental model of biliary obstruction - a pilot study. Introduction. Surgery. Postsurgical Period. Biochemistry. Ultrasonography. Termination of Experiment and Results.                                                                  

 
autor: Václav Liška | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 337x | publikováno: 23.6.2020 | poslední úpravy: 23.6.2020 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 50

Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Výuková videa – KFE

Senzorická integrace pro ergoterapeuty 2

Experimetal surgery XIV.

Experimetal surgery XVI.

Andragogika a edukace v ošetřovatelství. Studijní opora pro kombinované studium.

Vybrané ošetřovatelské metody

Senzorická integrace dle Ayres

Experimetal surgery XV.

Experimental surgery I.

Fyzikální a technické základy elektrokardiografie